Σαρόγλου Θανάσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, προβολικό, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά, Ε΄ τάξη, κεφάλαιο 21ο: «Στατιστική - Μέσος όρος». Λογισμικό: Λογιστικά φύλλα Excel.
2. Γλώσσα Ε΄ τάξη, Ενότητα 11η: «Τηλεόραση και διαφήμιση». Λογισμικό Γλώσσας Ε΄- ΣΤ΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Φυσική Ε΄ τάξη, ενότητα: «Ήχος», Υποενότητα: «Διάδοση του ήχου». Λογισμικά: Φυσικής Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην ιστοσελίδα «Ψηφιακά Βιβλία», Μηχανή Αναζήτησης Google, Επεξεργαστής κειμένου (Microsoft Word), διαδικτυακές εφαρμογές (applets).
4. Ιστορία, Ε΄ τάξη, ενότητα Ζ: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους». Λογισμικό Οπτικοποίησης (Centennia).
5. Γεωγραφία Ε΄ τάξη, κεφάλαιο 25ο «Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης», Λογισμικά: Εννοιολογικής χαρτογράφησης, Παρουσίασης (Prezi), πρακτικής και εξάσκησης (φόρμες Google).
6. Μαθηματικά, Ε΄ τάξη, κεφάλαιο 42ο: «Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες». Λογισμικά: εφαρμογή του διαδικτύου πρακτικής και εξάσκησης, επεξεργαστής κειμένου.
7. Γλώσσα Α΄ τάξη, Ενότητα 00: «Γνωριμία με τους ήρωες», Λογισμικό: εφαρμογή του διαδικτύου πρακτικής και εξάσκησης.
8. Μαθηματικά Α΄ τάξη, Ενότητα 1η, κεφάλαιο 2ο: «Γεωμετρικά σχήματα». Λογισμικό Μαθηματικών Α΄ & Β΄ τάξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License