μ-Δραστηριότητα-Παρέμβαση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β1

Μικρο-σενάρια (μ-σενάρια) και Μικρο-δραστηριότητες (μ-δραστηριότητες)
Οι μ-δραστηριότητες και τα μ-σενάρια αποτελούν την ελάχιστη περιγραφή μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με μαθητές. Περιλαμβάνουν τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων/ενοτήτων που απαιτούνται ώστε να γίνουν κατανοητά από τους εκπαιδευτικούς και να είναι εφαρμόσιμα, δηλαδή διαβάζοντας κάποιος ένα μ-σενάριο να μπορεί να το εφαρμόσει στην τάξη του, αν το επιθυμεί.
Τα μ-σενάρια είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξα στη στόχευσή τους από όσο τα πλήρη εκπαιδευτικά σενάρια αλλά είναι προσαρμοσμένα στη σχεδίαση και στο χρόνο της επιμόρφωσης Β1, ώστε να εξυπηρετηθεί τόσο η κατανόησή τους από τους επιμορφούμενους, όσο και η δημιουργία νέων καθώς και η αναπαραγωγή/διάχυσή τους.
Τι είναι ένα μ-σενάριο, τι είναι μια μ-δραστηριότητα και τι διαφέρουν μεταξύ τους;
Ένα μ-σενάριο περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
1) Έναν τίτλο
2) Γνωστικό αντικείμενο ή γνωστικά αντικείμενα και ιδιαίτερο κεφάλαιο ή έννοια ή τεχνική στα οποία αναφέρεται το μ-σενάριο
3) Τάξη ή τάξεις στις οποίες απευθύνεται
4) Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα
5) Συνοπτική περιγραφή (η οποία πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές στη χρήση και αιτιολόγηση-τεκμηρίωση των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μ-σενάριο)
6) Φύλλα εργασίας
7) Πρόσθετα στοιχεία (αν υπάρχουν). Τα πρόσθετα στοιχεία – αν υπάρχουν – περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα συστατικά τα οποία καθιστούν το μ-σενάριο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι απαραίτητα για την κατανόηση και την αναπαραγωγή του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ενδεχόμενες δυσκολίες των μαθητών, επεκτάσεις του σεναρίου, πιθανά ιστορικά στοιχεία από την αντίστοιχη επιστήμη
Μια μ-δραστηριότητα δε διαφέρει στην περιγραφή, αλλά στον τελικό της στόχο από ένα μ-σενάριο. Ενώ ένα μ-σενάριο αποτελεί μια αυτόνομη και πλήρη νοηματικά διδακτική πράξη, η μ-δραστηριότητα περιγράφει μόνο ένα τμήμα, ένα μέρος, ένα «υποσύνολο» ενός διδακτικού σεναρίου.

ΠΗΓΗ: https://e-pimorfosi.cti.gr/moodle-b1/pluginfile.php/1694/mod_folder/content/0/epimorfotiko_iliko_sinedria_6_sistada_4.doc?forcedownload=1


ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ

"Η «παρέμβαση» μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν.

Αυτό σημαίνει ότι "παρέμβαση" είναι και η δραστηριότητα εκμάθησης ενός λογισμικού (π.χ. οδηγίες χρήσης μηχανών αναζήτησης)."

ΠΗΓΗ: http://b-epipedo2.cti.gr/support-m/faq-m/254-2009-11-16-15-02-15/114-20100324practiceutilize.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License