2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Καταγράψτε σε ένα wiki (400 το πολύ λέξεις) πως αλλάζει η πρακτική του εκπαιδευτικού σε ένα σύγχρονο πλαίσιο μάθησης; Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ΤΠΕ στην πρακτική αυτή; Για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε ενδεικτικά να χρησιμοποιήσετε τα παραδείγματα των εφαρμογών της λειτουργικής εξάρτησης στην τάξη, ή/ και της μάθησης με δοκιμή και λάθος στην τάξη.

1η ΟΜΑΔΑ
2η ΟΜΑΔΑ
3η ΟΜΑΔΑ
4η ΟΜΑΔΑ
5η ΟΜΑΔΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License