1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Καταγράψτε σε ένα wiki (400 το πολύ λέξεις) τις διαφορές ανάμεσα σε παραδοσιακές και σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση. Πώς πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει τη σχεδίαση δραστηριοτήτων με ΤΠΕ;
Για τη δραστηριότητα αυτή μπορείτε ενδεικτικά να χρησιμοποιήσετε τα παραδείγματα της προγραμματισμένης διδασκαλίας, της μάθησης με μίμηση ή της μάθησης με την άσκηση.

1η ΟΜΑΔΑ
2η ΟΜΑΔΑ
3η ΟΜΑΔΑ
4η ΟΜΑΔΑ
5η ΟΜΑΔΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License