Καραγιαννίδου Αντωνία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Διαδίκτυο, εργαστήριο υπολογιστών, γωνιά Η/Υ στην τάξη, βιντεοπροβολέας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Θρησκευτικά Ε΄ τάξη: «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, επεξεργαστής κειμένου.
2. Γεωγραφία Ε΄ τάξη: «Η έννοια του κλίματος- Διαφορές καιρού και κλίματος». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, επεξεργαστής κειμένου.
3. Φυσικά Ε΄ τάξη: «Αγωγοί και μονωτές». Λογισμικά: φόρμα εγγράφων της google, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube).
4. Φυσικά Ε΄ τάξη: «Το ταξίδι της ενέργειας». Λογισμικά: βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), επεξεργαστής κειμένου.
5. Γεωγραφία Ε΄ τάξη: «Τα βουνά της Ελλάδας». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube).
6. Γεωγραφία Ε΄ τάξη: «Τα ποτάμια της Ελλάδας». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube).
7. Φυσικά ΣT΄ τάξη: «Οικονομία στη χρήση της ενέργειας». Λογισμικά: μηχανή αναζήτησης, βίντεο από web2 ιστότοπο (youtube), επεξεργαστής κειμένου.
8. Γλώσσα ΣT΄ τάξη: «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα-Στιγμιαίος μέλλοντας». Λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης (hot potatoes).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License