Υλικό Επιμόρφωσης
  • ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Γ΄ έκδοση 2013) του επιμορφωτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αρχικής Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ και επικαιροποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας νέας Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Κατεβάστε το εδώ
  • ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ για ΠΕ70. Κατεβάστε το εδώ εδώ

Στη συζήτηση του daskalakos και στη θεματική ενότητα: "ΥΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ", θα βρείτε σε περιληπτική μορφή το ΓΕΝΙΚΟ και ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Πρόκειται για τις χειρόγραφες σημειώσεις του επιμορφούμενου Δημήτρη Γαλανού, τις οποίες επιμελήθηκε - "ψηφιοποίησε" και ανέβασε στο daskalakos ο Παναγιώτης (Πασσιάς).


Πηγή: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (επίσημη σελίδα του προγράμματος)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License