Νικάκη Γεωργία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Laptop, projector, Διαδίκτυο, Γωνιά υπολογιστή

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Μαθηματικά Α' Τάξη, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 1ο «Προσανατολισμός στον χώρο» , Λογισμικά: ιστοσελίδα διαδικτύου με ασκήσεις online, επεξεργαστής κειμένου
2. Μαθηματικά Α' Τάξη, Ενότητα 1η Κεφάλαιο 2ο «Γεωμετρικά σχήματα», Λογισμικά: Μαθηματικών Α΄-Β΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint)
3. Μαθηματικά Α' Τάξη, Ενότητα 2η Κεφάλαιο 9ο «Σύγκριση μεγεθών», Λογισμικά: Παρουσίασης (PowerPoint), Επεξεργαστής κειμένου (Word)
4. Γλώσσα Α' Τάξη, Τεύχος Α', «Γνωριμία με τους ήρωες», Λογισμικό: ιστοσελίδα διαδικτύου με ασκήσεις online, επεξεργαστής κειμένου
5. Γλώσσα Α' Τάξη, Ενότητα 1η «Πού είναι ο Αρης», Λογισμικό: ιστοσελίδα διαδικτύου με ασκήσεις online
6. Γλώσσα Α' Τάξη, Ενότητα 2η «Αντίο θάλασσα», Λογισμικό Γλώσσας Α΄-Β΄ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7.Μελέτη Α' Τάξη, Ενότητα 1η «Ο άνθρωπος και ο χρόνος», Κεφάλαιο 3ο «Πώς μετράω το χρόνο», Λογισμικό: ψηφιακό βίντεο κοινωνικής δικτύωσης (Youtube)
8. Μελέτη Α' Τάξη, Ενότητα 1ο «Ο άνθρωπος και ο χρόνος», Κεφάλαιο 4ο, «Πώς αλλιώς μετράω το χρόνο», Λογισμικά: ψηφιακό βίντεο κοινωνικής δικτύωσης (Youtube), ανάπτυξης έκφρασης και δημιουργικότητας (Tux paint)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License