ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Υπόδειγμα Σχάρας Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σημασία έχει όχι μόνο το είδος και η ποσότητα του υλικού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Βασικό και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι χρήση και κυρίως η δημιουργία από δικής τους πλευράς σεναρίων για το μάθημα στη σχολική τάξη. Προτείνεται μία Σχάρα Αξιολόγησης Σεναρίου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόδειγμα από τους επιμορφούμενους, τόσο για την αξιολόγηση όσο και για τη σχεδίαση σεναρίων.


ΠΗΓΗ: //Επιμορφωτικό υλικό αναφοράς (ενιαίο τεύχος), 'Εκδοση 12ος/2019 Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος (https://e-pimorfosi.cti.gr/moodle-b2/mod/resource/view.php?id=4429)//

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License