Νέες Τεχνολογίες και διδακτική αξιοποίηση. Στόχοι Κ.Σ.Ε.

Τι θα βρείτε εδώ;

Στις σελίδες μας θα αναρτώνται εργασίες συναδέλφων δασκάλων και νηπιαγωγών, σενάρια και δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και υλικού.

Γιατί Νέες Τεχνολογίες;

Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη προώθηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την ευρεία αξιοποίησή τους σε όλους σχεδόν τους τομείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η είσοδός τους επομένως στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των βαθμίδων θεωρείται αυτονόητη, σαν ανάγκη και σαν λογική συνέχεια της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές πτυχές του ανθρώπινου βίου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στα ΚΣΕ με σκοπό:

  • να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης,
  • να αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό και τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία, το Διαδίκτυο και ειδικότερα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0, που μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη,
  • να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία,
  • να αντιληφθούν το ρόλο και την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην τάξη και να έχουν κατανοήσει τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στη διδακτική πράξη,
  • να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη,

Διαχειριστές: Ομάδα δασκάλων, επιμορφωτών Β΄Επιπέδου
Ο σχεδιασμός του wiki έγινε στα πρότυπα του wiki ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License