Νέες Τεχνολογίες και διδακτική αξιοποίηση. Στόχοι Κ.Σ.Ε.

Τι θα βρείτε εδώ;

Στις σελίδες μας θα αναρτώνται εργασίες συναδέλφων δασκάλων και νηπιαγωγών, σενάρια και δραστηριότητες με χρήση ΤΠΕ, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και υλικού (Επιμόρφωση Β επιπέδου και Β1-Β2 επιμόρφωση).

Γιατί Νέες Τεχνολογίες;

Η ραγδαία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη προώθηση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την ευρεία αξιοποίησή τους σε όλους σχεδόν τους τομείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η είσοδός τους επομένως στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των βαθμίδων θεωρείται αυτονόητη, σαν ανάγκη και σαν λογική συνέχεια της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές πτυχές του ανθρώπινου βίου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στα ΚΣΕ με σκοπό:

  • να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση για την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης,
  • να αποκτήσουν συνολική εποπτεία για το υπάρχον εκπαιδευτικό λογισμικό και τα υπάρχοντα γενικά και ειδικά εργαλεία, το Διαδίκτυο και ειδικότερα εργαλεία και υπηρεσίες Web 2.0, που μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη,
  • να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία,
  • να αντιληφθούν το ρόλο και την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην τάξη και να έχουν κατανοήσει τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στη διδακτική πράξη,
  • να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη,

Επιμόρφωση Β1 και Β2 επίπεδου Τ.Π.Ε.

Τα προγράμματα αφορούν εισαγωγική επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) για όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών, έχουν διάρκεια 36 διδακτικών ωρών και υλοποιούνται από εξειδικευμένους επιμορφωτές του Μητρώου Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) που είναι σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς σε όλη την Ελλάδα, με το «παραδοσιακό» (δια ζώσης συνεδρίες) ή το «μεικτό» μοντέλο επιμόρφωσης (σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες, με χρήση ειδικής πλατφόρμας υποστήριξης εικονικής τάξης και κατά περίπτωση, δυο δια ζώσης συνεδρίες σε ένα σαββατοκύριακο).

Οι εκπαιδευτικοί που ολοκληρώνουν την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που θα λάβουν χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, στο επίπεδο της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την παιδαγωγική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους (Β’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με τη συμμετοχή τους στην Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη).

Η Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2020, αρχικά για 5.000 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αφορά σε επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης, θα έχει διάρκεια 60 ώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται 42 διδακτικές ώρες και 18 ώρες υποστηρικτικών συναντήσεων για την «εφαρμογή στην τάξη». Η «εφαρμογή στην τάξη» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιμορφωτικής διαδικασίας, περιλαμβάνει την υλοποίηση από κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό, κατ’ ελάχιστον 6 παρεμβάσεων στην τάξη με τους μαθητές του, με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων του σχολείου και αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμορφωτικής διαδικασίας στους τελικά ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές.

Περισσότερα στον επίσημο ιστότοπο της επιμόρφωσης: https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/home


Διαχειριστές: Ομάδα δασκάλων, επιμορφωτών Β΄Επιπέδου
Ο σχεδιασμός του wiki έγινε στα πρότυπα του wiki ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαχειριστές του wiki δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτημένων εργασιών, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι δημιουργοί/συγγραφείς τους.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License